HDMBLM logo

Prijava sažetaka

Posljednji rok za prijavu posterskih sažetaka je 29. siječanj 2018. godine.

Nema ograničenja u broju prijavljenih sažetaka, a autor koji će usmeno izlagati posterski sažetak mora biti registrirani sudionik kongresa, ali ne mora biti prvi autor posterskog sažetka (registracija će uskoro biti omogućena).

Upute za pripremu posterskog sažetka:
Sažetci se prijavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku u obliku jednog Word dokumenta (*.doc ili *.docx), a moraju biti pripremljeni prema sljedećim uputama:
Vrsta slova: Arial
Veličina slova: 12
Prored: Jednostruko
Poravnavanje: Lijevo
Bez tablica, slika i referenci
Izbjegavati korištenje nestandardnih kratica
Najveći dopušteni broj riječi u sažetku je 300 (bez naslova sažetka, imena i ustanove autora)

Posterski sažetak mora sadržavati sljedeće podnaslove:
1) Uvod – hipoteza i cilj
2) Materijali/Ispitanici i metode – opis ispitanika/metoda korištenih u istraživanju, navedena statistička analiza
3) Rezultati – dobiveni rezultati uz pripadajuće vrijednosti statističke značajnosti
4) Zaključak – zaključak prema rezultatima i ciljevima istraživanja

Posterski sažetak može biti prijavljen u jednoj od sljedećih tema:
• Autoimune bolest
• Izvananalitička faza
• Ekstravaskularne tekućine
• Hematologija
• Hemostaza
• Kardiovaskularne bolesti
• Laboratorijska dijagnostika kroničnih bolesti
• Molekularna dijagnostika
• Novi biomarkeri
• Upravljanje laboratorijem
• Prikazi slučaja
• Toksikologija
• Ostalo

Autori postera moraju biti navedeni punim imenom i prezimenom uz pripadajuće ustanove. Ime autora koji će usmeno izlagati posterski sažetak mora biti podcrtano. Također je potrebno navesti adresu elektroničke pošte autora koji će usmeno izlagati posterski sažetak.

Kvalitetu sažetaka ocjenjivat će Znanstveni odbor kongresa prema tehničkim i znanstvenim kriterijima:
- Priprema sažetka sukladno danim uputama
- Naslov sažetka koji odražava temu ili zaključak istraživanja
- Jasno postavljena hipoteza i cilj istraživanja
- Sustavno opisane korištene metode i ispitanici
- Primjereno korištenje statističkih metoda
- Rezultati iskazani primjerenim statističkim pokazateljima
- Zaključci proizlaze iz rezultata i sukladni su ciljevima istraživanja
- Znanstveni i stručni doprinos za laboratorijsku medicinu

Sažetci će biti objavljeni u posebnom izdanju časopisa Biochemia Medica. Uvjet za objavu sažetka je plaćena kotizacija za sudjelovanje na kongresu jednog od autora sažetka.

Autori postera koji budu izabrani za usmeno izlaganje u zasebnoj sekciji bit će naknadno obaviješteni putem adrese elektroničke pošte i uvršteni u znanstveni program kongresa.

Autor koji će usmeno izlagati poster zaprimit će automatsku potvrdu o uspješnoj prijavi posterskog sažetka na adresu elektroničke pošte koju je potrebno točno upisati u obrazac za prijavu sažetka.

Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju sažetka najkasnije do 15. veljače 2018. godine.

Prijave sažetaka su zatvorene!

HR EN