HDMBLM logo

Znanstveni program

Preliminarni znanstveni program
*predavanja na engleskom jeziku

Srijeda, 9.svibanj  2018.

15:00-17:00  Predkongresni simpozij (PKS)
  Voditelj: Lora Dukić
  Predstavljanje objavljenih preporuka HDMBLM-a
15:00-15:20 Nacionalne preporuke za uzorkovanje venske krvi
  Nora Nikolac (Radna grupa za predanalitiku)
15:20-15:40 Nacionalne preporuke za kapilarno uzorkovanje krvi
  Jasna Leniček Krleža (Radna grupa za kapilarno uzorkovanje)
15:40-16:00 Nacionalne preporuke za analizu acidobazične ravnoteže
  Lora Dukić (Radna grupa za acidobazičnu ravnotežu)
16:00-16:20 Uloga laboratorijske dijagnostike u otkrivanju i klasifikaciji kronične bubrežne bolesti: nacionalne preporuke
  Vanja Radišić-Biljak (Radna grupa HDMBLM i HKMB za kroničnu bubrežnu bolest)
16:20-16:40 Minimalni zahtjevi za procjenu mjerne nesigurnosti: Preporuke Radne grupe HDMBLM i HKMB za mjernu nesigurnost
  Ines Vukasović (Radna grupa HDMBLM i HKMB za mjernu nesigurnost)
16:40-17:00 Rasprava
17:00-17:15  Stanka
17:15-18:30 Predkongresne industrijske radionice (PIR1/PIR2)
19.00-20:00 Otvaranje kongresa
20:00-21:30 Koktel dobrodošlice

 

Četvrtak, 10.svibanj  2018.

08:00-08:45  Sekcija „Pitajte stručnjaka“ (PS1)
  Voditelj: Désirée Coen Herak
  Quality Control and risk management principles in haemostasis*
  Piet Meijer
08:00-08:45  Sekcija „Pitajte stručnjaka“ (PS2)
  Voditelj: Marija Grdić Rajković
  Optimizacija uzorka za glukozu   
  Andrea Saračević
08:45-09:00  Stanka
09:00-10:30  Simpozij 1 - Laboratorijska dijagnostika hemostaze                 
  Voditelj: Ana Bronić
9:00-9:20 Harmonizacija u laboratorijskoj dijagnostici sustava hemostaze
  Ana Bronić
9:20-9:50 Biological Variation in Haemostasis and consequences for Analytical Performance Specifications*
  Piet Meijer
9:50-10:10 Lupus-antikoagulans: S laboratorijske točke gledišta
  Sandra Margetić
10:10-10:30 Direktni oralni antikoagulansi: nadogradnje u laboratorijskim istraživanjima
  Désirée Coen Herak
10:30-11:00  Stanka
11:00-12:00  Plenarno predavanje 1
  Voditelj: Ana-Maria Šimundić
  Harmonisation of education and training across the European Union*
  Gilbert Wieringa
12:00-13:15  Industrijska radionica (IR1/IR2)
13:15-14:00  Stanka
13:15-14:00  Posterska sekcija                       
14:00-15:00  Usmena izlaganja postera (UIP1/UIP2)                      
  UIP1 UIP2
  Autoimune bolesti: A3
Hematologija: H3, H7, H8, H11
Hemostaza: S3, S8
Toksikologija: T1, T2
Izvananalitička faza: I1, I7, I10, I11, I12, I13
Kardiovaskularne bolesti: K5
Kronične bolesti: R2, R10
15:00-16:30  Simpozij 2 - Laboratorijska dijagnostika kroničnih bolesti   
  Voditelj: Vanja Radišić-Biljak
15:00-15:25 Laboratorijska dijagnostika šećerne bolesti u vremenu personalizirane medicine
  Marijana Vučić Lovrenčić
15:25-15:50 Laboratorijska dijagnostika bolesti štitnjače
  Sanja Mandić
15:50-16:15 Polimorfizmi PON1 gena u kroničnoj opstrukcijskoj plućnoj bolesti
  Marija Grdić Rajković
16:15-16:30 Rasprava
16:30-17:00  Stanka
17:00-18:00   Industrijska radionica (IR3/IR4)
19:30-22:30  Večera za predavače

 

Petak, 11.svibanj  2018.

08:00-08:45  Sekcija „Pitajte stručnjaka“ (PS3-Debata)
  Voditelj: Mila Lovrić
  Kromatografija
  Mila Lovrić, Željko Debeljak
08:00-08:45  Sekcija „Pitajte stručnjaka“ (PS4)
  Voditelj: Vikica Buljanović
  Likvor
  Željka Vogrinc
08:45-09:00  Stanka
09:00-10:30  Simpozij 3 – Novi trendovi u molekularnoj dijagnostici   
  Voditelj: Daria Pašalić
9:00-9:25 micro RNA u dijagnostici različitih kliničkih entiteta
  Daria Pašalić
9:25-9:50 mRNA u dijagnostici MDS
  Mirjana Marijana Kardum Paro
9:50-10:15 Metilacija DNA u dijagnostici seroznih karcinoma jajnika
  Ljiljana Šerman, Valentina Karin
10:15-10:30 Rasprava
10:30-11:00 Stanka
11:00-12:00 Plenarno predavanje 2
  Voditelj: Daria Pašalić
  Control of biomolecular quality and molecular testing*
  Michael Neumaier
12:00-13:15 Industrijska radionica (IR5/IR6)
13:15-14:00 Stanka
13:15-14:00 Posterska sekcija                      
14:00-15:00 Usmena izlaganja postera (UIP3/UIP4)                                                 
  UIP3 UIP4
  Novi biomarkeri: N1,N3,N5,N6,N7,N9
Molekularna dijagnostika: M4
Prikazi slučajeva: P2,P10,P12,P15
Ostalo: O2,O4,O8,O10,O14
15:00-16:30 Simpozij 4 – Novi dijagnostički pristupi u laboratorijskoj medicini  
  Voditelj: Željka Vogrinc
15:00-15:25 Modelling psychiatric disorders: from genomic findings to cellular phenotypes*
  Srdjan Djurovic
15:25:15:50 Uloga laboratorija u optimizaciji biološke terapije 
  Ana Kozmar
15:50-16:15 Upotreba visoko-osjetljivog testa za srčani troponin u procjeni kardiovaskularnog rizika
  Lora Dukić
16:15-16:30 Rasprava
16:30-17:00  Stanka
17:00-18:15  Industrijska radionica (IR3/IR4)

 

Subota, 12.svibanj  2018.

08:00-08:45  Sekcija „Pitajte stručnjaka“ (PS5)
  Voditelj: Lora Dukić
  Kako izračunati isplativost analize?
  Lidija Bilić Zulle
08:00-08:45  Sekcija „Pitajte stručnjaka“ (PS6)
  Voditelj: Jasna Leniček Krleža
  CROQALM: ciljevi i mogućnosti
  Jelena Vlašić Tanasković
08:45-09:00  Stanka
09:00-10:30  Simpozij 5 – Upravljanje laboratorijem   
  Voditelj: Vikica Buljanović
9:00-9:25 Modeliranje MBL kao ekonomske cjeline
  Vikica Buljanović
9:25-9:50 Integracija laboratorija: Jesmo li odabrali pravi put?
  Leida Tandara
9:50-10:15 Upravljanje kvalitetom u MBL
  Ines Vukasović
10:15-10:30 Rasprava
10:30-11:00 Stanka
11:00-12:00 Plenarno predavanje 3
  Voditelj: Marija Grdić Rajković
  Laboratorijska medicina budućnosti - jesmo li spremni?
  Ana-Maria Šimundić
12:00-13:00 Industrijska radionica (IR9/IR10)
13:00-13:45 Stanka
13:00-13:45 Posterska sekcija                      
13:45-14:30 Usmena izlaganja postera (UIP5)                                      
  Upravljanje: U1, U4
Ostalo-verifikacije: OV5, OV6, OV7, OV10, OV12, OV13
13:45-14:30 Usmena izlaganja postera (UIP6)                                     
  Voditelj: Marija Grdić Rajković
  Studentski posteri: H1, H9, K1, M6, O6, O13, OV3, OV11
14:30-16:00 Simpozij 6 – Analiza urina i drugih vrsta uzoraka   
  Voditelj: Lora Dukić
14:30-14:55 Automatizacija urinske dijagnostike
  Lidija Bilić Zulle
14:55-15:20 Salivaomika u laboratorijskoj dijagnostici
  Daniela Šupe Domić
15:20-15:45 Fekalni kalprotektin – koristan dijagnostički biljeg upalnih bolesti crijeva
  Irena Linarić
15:45-16:00 Rasprava
16:00-17:00 Industrijska radionica (IR11/IR12)
17:00-17:15 I na kraju.....
20:30-23:30 Kongresna večera

  

HR EN